ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
(โครงการวันสตรีสากล
18 มี.ค. 2556 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 6,501 อ่าน

เมื่อเวลา 18.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมโครงการฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชาวจันทบุรีร่วมสร้างความดีถวายพ่อหลวง ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ณ ลานขนถ่ายสินค้าศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และกล่าวรายงานโดยนางนันทวรรณ ตั้งเกียรติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้สตรีและทุำกภาคส่วนของจังหวัดจันทบุรี ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมสร้างความดีถวายพ่อหลวง และเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในหมู่ประชาชนชาวจันทบุรี การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น ร่วมฟังธรรมเทศนา โดยพระมหายุทธนา (วัดประยูรวงศ์) และคณะ ร่วมชมการแสดงต่าง ๆ โดยสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรี และร่วมสวดมนต์ถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนารถ