ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุอำเภอขลุง จัดโครงการรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ “กิจกรรมการประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอขลุง” ประจำปี 2556
17 เม.ย. 2556 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 5,607 อ่าน

วันที่ 9 เมษายน 2556 นายโสภณ เนื่องจำนง นายอำเภอขลุง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ “กิจกรรมการประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอขลุง” ประจำปี 2556 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ่อ โดยมีนายสุรางค์ คำประสิทธิ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอขลุง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีกิจกรรมประชุมสัมมนา หัวข้อเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการดูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเลขาชมรมผู้สูงอายุอำเภอขลุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กรรมการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุประจำอำเภอขลุง สาธารณสุขอำเภอขลุง และประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอขลุง กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สูงอายุดีเด่นในแต่ละตำบล กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และสรงน้ำพระพุทธรูป กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุแต่ละตำบล เป็นต้น