ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมการประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับจังหวัด"ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดจันทบุรี
17 พ.ค. 2556 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 3,710 อ่าน

เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวรรณฤดี ศรีคำแหง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหารในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ

กิจกรรมประชุมสัมมนา อบรมและศึกษาดูงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ประจำปี 2556 จังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดจันทบุรี ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี วัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชมรมมีสุขภาพกายและใจที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี จาก 10 อำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ประมาณ 1,600คน กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงบนเวที่ของผู้สูงอายุ จัดบูทนิทรรศการแสดงผลงานและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุจากอำเภอต่าง ๆ มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่น คลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น โล่ประกาศเกียรติคุณครอบครัวดีเด่น การรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุอาวุโสจากอำเภอต่าง ๆ จำนวน 20 ท่าน