ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ"กิจกรรมการประชุมสัมมนาชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดจันทบุรี“วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๒” World Autism Awareness Day วันที่ 30 เมษายน 2556 ณ วัดจันทนาราม
22 พ.ค. 2556 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 2,539 อ่าน

เวล 10.30 น. นายเกรียงเดช เข็มทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๒” World Autism Awareness Day วันที่ 30 เมษายน 2556 ณ วัดจันทนาราม 

โดยกิจกรรมในวันนี้จะเกิดขึ้นเสียมิได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี   ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดจันทบุรี   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี  โรงเรียนวัดจันทนาราม  สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี   มูลนิธิออทิสติกไทย  สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทย  และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

การจัดงานวันออทิสติกโลกจังหวัดจันทบุรี เป็นการรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก หรือ   World Autism Awareness Day  : WAAD นี้  สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ปี ค.ศ. ๒๐๐๗  ที่ประชุมสมัชชาองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศข้อกำหนดที่ ๖๒/๑๓๙ ให้ ถือว่า วันที่ ๒ เมษายน เป็นวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก โดยมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อให้ประชาคมโลก ได้ให้ความสนใจกับกลุ่มบุคคลออทิสติกและบุคคลที่บกพร่องทางพัฒนาการ ที่มีจำนวนนับร้อยล้านทั่วโลก

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ..

s       ให้สังคมได้รู้จักบุคคลออทิสติก และเข้าใจบุคคลออทิสติก และรู้สึกว่าบุคคลออทิสติกเป็นทรัพยากรที่มีค่าของสังคม

s       เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคคลออทิสติก

s       เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคคลออทิสติกและครอบครัว

s     และเพื่อให้บุคคลออทิสติกได้แสดงความสามารถให้สังคมได้รับรู้ว่าบุคคลออทิสติกก็มีความสามารถหากได้รับการพัฒนาที่ถูกทาง

กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย

s       การเดินรณรงค์ “วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก”

s       เวทีเสวนา  แนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกในจังหวัดจันทบุรี

s       มอบเกียรติให้กับบุคคล/หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อบุคคลออทิสติก

s       มอบทุนการศึกษาให้กับบุคคลออทิสติก

s       นิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลออทิสติก

s       กีฬาสีบุคคลออทิสติก และการประกวดนายแบบนางแบบบุคคลออทิสติก