ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
((โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของสตรีจังหวัดจันทบุรี ระดับอำเภอนายายอาม” วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมอำเภอนายายอาม
28 ส.ค. 2556 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 2,416 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองคืการบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษา เลขานุการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี