ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
((โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของสตรีจังหวัดจันทบุรี ระดับอำเภอสอยดาว” วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมอำเภอสอยดาว
2 ก.ย. 2556 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 2,536 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษา เลขานุการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี