ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย...ผู้เฒ่าเล่า ผู้เยาว์เขียน
15 ก.ย. 2557 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 4,179 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย...ผู้เฒ่าเล่า ผู้เยาว์เขียน ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและพัฒนาการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน และดำเนินกิจกรรมเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาตลอดจนสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะด้วยภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ด้านกฎหมายน่ารู้สำหรับประชาชน ด้านศิลปะพื้นบ้านละครรำเท่งตุ๊ก ด้านการทอเสื่อกก ด้านศิลปะชองรำยันแย่ ด้านศิลปะการปั้น และด้านศิลปะการประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น