ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะเด็กและเยาวชนและจัดประชุมสัมมนางานวันเด็กแห่งชาติ ของจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน”
23 ก.ย. 2557 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 3,729 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะเด็กและเยาวชนและจัดประชุมสัมมนางานวันเด็กแห่งชาติ ของจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน” โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี และ ทัศนศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ คณะครูอาจารย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาส่งเสริมเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้ค้นพบตนเองโดยรู้ความต้องการ ความถนัดและศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง เพื่ออบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ผสมผสานกับประสบการณ์ตรงและสามารถจัดระบบจัดการความรู้ของตนเองอย่างรอบด้าน โดยศึกษาดูงานในวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร และ พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ กรุงเทพมหานคร