ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการอบรมสัมมนาวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑๕
4 ม.ค. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,356 อ่าน

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑๕ เพื่อเป็นการอบรม ประชุม สัมมนาและส่่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้แก่คนพิการ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ของตนเองตามกฎหมาย