ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1949 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2562
1948 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2562
1947 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2562
1946 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งซื้อ) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 348/2562 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2562
1945 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งซื้อ) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 348/2562 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2562
1944 . เผยแพร่สาระสำคัญชองสัญญาซื้อขายเลขที่ 21/2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 9 สายทาง 25 ก.ย. 2562
1943 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาเม่น-บึงชนังกลาง หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 5 บ้านป่าวิไล ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท 25 ก.ย. 2562
1942 . เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 38/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทรัพย์ประเมิน-บ้านคลองเร่ว ตำบลโป่งน้ำร้อน เชื่อมตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 25 ก.ย. 2562
1941 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 357/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10 รายการ 25 ก.ย. 2562
1940 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งซื้อ)ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 350/2562 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 2562
1939 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งจ้าง) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 364/2562 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 2562
1938 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งซื้อ) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 351/2562 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 2562
1937 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งซื้อ)ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 359/2562 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 2562
1936 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 2562
1935 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 353/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง 24 ก.ย. 2562
1934 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 2562
1933 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 355/2562 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 2562
1932 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไผ่ซ่างหม่น เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ปลูกไผ่ตามวิถีกสิกรรมธรรมชาติ 24 ก.ย. 2562
1931 . เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่34/2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายญาณวิโรจน์-แหลมสิงห์ ตำบลคลองน้ำเค็ม เชื่อมตำบลบางสระเก้า เชื่อมตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราค 23 ก.ย. 2562
1930 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2562
หน้าที่ <- 9 จาก 102 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9