ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1695 . เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคำนวณราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทรัพย์ประเมิน-บ้านคลองเร่ว ตำบลโป่งน้ำร้อน เชื่อมตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 23 ส.ค. 2562
1694 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทรัพย์ประเมิน-บ้านคลองเร่ว ตำบลโป่งน้ำร้อน เชื่อมตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ส.ค. 2562
1693 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อยางพร้อมเปลี่ยน ยางรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กน 850 จันทบุรี 23 ส.ค. 2562
1692 . ประกวดราคาซื้อรถไฟฟ้าส่องสว่างอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ส.ค. 2562
1691 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 295/2562 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บน 4647 จันทบุรี 23 ส.ค. 2562
1690 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 317/2562 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 2938 จันทบุรี 23 ส.ค. 2562
1689 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 316/2562 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 893 จันทบุรี 23 ส.ค. 2562
1688 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 315/2562 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 3246 จันทบุรี 23 ส.ค. 2562
1687 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 296/2562 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ซื้อยางพร้อมเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บว 1687 จันทบุรี 23 ส.ค. 2562
1686 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2562
1685 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 19 รายการ 22 ส.ค. 2562
1684 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งซื้อ)ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 286/2562 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2562
1683 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งซื้อ)ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 293/2562 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2562
1682 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ มาสด้า หมายเลขทะเบียน บธ 8036 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2562
1681 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 22 ส.ค. 2562
1680 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาเม่น-บึงชนังกลาง หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 5 บ้านป่าวิไล ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ่(e-bidding) 22 ส.ค. 2562
1679 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(สัญญาซื้อขาย)ตามสัญญาเลขที่ 18/2562 จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2562
1678 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนหมายเลข 3151 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ส.ค. 2562
1677 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองแผนและงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2562
1676 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางพร้อมเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บว 1687 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2562
หน้าที่ 1 จาก 85 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9