ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1152 . ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณซอยข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (เขาหินขาว - ป่าชุมชน) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี) 25 เม.ย. 2562
1151 . ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการจ้างออกแบบโครงการ Complex และ Business Matching Center ผลไม้และสินค้าการเกษตรภาคตะวันออก) 25 เม.ย. 2562
1150 . (ร่าง)ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย. 2562
1149 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บย 3607 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2562
1148 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 25 เม.ย. 2562
1147 . ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งสระโดยการขุดลอกสระสาธารณะทุ่งนางแถม หมู่ที่ ๕ บ้านเพกา ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย. 2562
1146 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย (รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน) เลขที่ 6/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 25 เม.ย. 2562
1145 . จ้างเหมาจัดหาเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 25 เม.ย. 2562
1144 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2562
1143 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการวิถีจันท์ วิถีไทย ประจำปี 2562 ด้วยวิ 24 เม.ย. 2562
1142 . ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด ๑ พาน 24 เม.ย. 2562
1141 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 165/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 24 เม.ย. 2562
1140 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 205/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ มาสด้า หมายเลขทะเบียน บธ 8036 จันทบุรี 24 เม.ย. 2562
1139 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 166/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 จัดซื้อยางพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ (ตู้) โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 2575 จันทบุรี 24 เม.ย. 2562
1138 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 893 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2562
1137 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 204/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 จ้างเหมาซ่อมรถบดล้อยางฯ สิงห์ไทย หมายเลขทะเบียน ถข 60 จันทบุรี 23 เม.ย. 2562
1136 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2562
1135 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 157/2562 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2562
1134 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน (Motor Grader) จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เม.ย. 2562
1133 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ มาสด้า หมายเลขทะเบียน บธ 8036 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2562
หน้าที่ 1 จาก 58 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9