ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองช่าง
กองช่าง
22 มี.ค. 2554 ประชาสัมพันธ์ กองช่าง 22,762 อ่าน

กองช่าง || หน้าที่และความรับผิดชอบ || ฝ่ายสำรวจและออกแบบ || ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม || ฝ่ายเครื่องจักรกล || งานธุรการนายวรเศรษฐ์  อาริยวัฒนศรี
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

              


   นายไพฑูรย์ จันทนสิน
     นายช่างโยธาอาวุโส
     รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ


นายวิวัฒน์ สอิ้ง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


นางสาวพิมอำภา โสชนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชัยวัฒน์ ฤกษ์เวียง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายอารี สีจำปา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายนิรุตติ์ หอมคลฑา
พนักงานขับรถยนต์

 
นายไพฑูรย์ จันทนสิน
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

  
นางสาวพัชร์วิกัญญ์ เจริญประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนายไพฑูรย์ จันทนสิน 
 นายช่างโยธาอาวุโส 

 
นายอนันต์ สัจธรรม
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายชูศักดิ์ พุ่มทับทิม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายชัชวาลย์ ตุวันโน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายฑีฆายุ สนอยู่
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางสาวเจนจิรา ภาคพจน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายพิษณุ รัตนสิงห์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายณรงค์ฤทธิ์ ปัตตะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายอนันต์ บุญชู
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวธนพร ทิวัตถ์วรานันท์
คนงาน


นางสาวอังคนา ธาตุทอง
คนงาน


นางสาวนงลักษณ์ ชำนาญ
คนงาน


นางสาวพรพิมล ประเสริฐศรี
คนงาน


นายวินัย พ่วงกระสินธุ์
คนงาน


นางสาวกัลยกร ธรรมโชติ
คนงาน


นายพงษ์ปณต ตั๊นงาม
คนงาน


นายสมชัย งามการ
คนงาน


นายสืบพงษ์ วิมลภักดิ์
คนงาน


นายวิสิทธิ์ ทวิวงศ์สิน
คนงาน


นางสาวมุจลินท์ สายสวัสดิ์
คนงาน


นายสุรัตน์ อับดุลย์
คนงาน


นายโสรส ภูหนองโอง
คนงาน


นายวนัฐพล ทองดี
คนงาน


นางสาวเอมอร หลอดจันทึก
คนงาน
นายธีระเดช  เจริญประเสริฐ
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาวสุพัตรา อยู่ไพร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายธรรมรัตน์ พัฒนวรพันธุ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นางสาวชมภูนุช บุตรวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายวสันต์ ล้วนรัตน์
ครูอาสาพัฒนากีฬา


นางสาวสุภัทรา อยู่บรรยงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายณฐพล ศรีประโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์


นายประจักษ์ ทรัพย์จันทร์
คนงาน


นางสาววรรษมน นิสสัย
ครูอาสาพัฒนากีฬา
(คนงานประจำสนามกีฬา)


นางสาวอำนวย ศรีนารา
คนสวน


นายประกิจ บริบูรณ์
คนสวน


นางสาววันดี แพทย์รังษี
คนสวน


นายชาลี ตุลารักษ์
คนสวน


นายวรเศรษฐ์ อาริยวัฒนศรี
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล


นายจิรวัฒน์ กิติคุณ
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ


นายธนสรณ์ แสงจำปา
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ


นายวรเศรษฐ์ อาริยวัฒนศรี
นายช่างเครื่องกลอาวุโส


นายพชรพล สยามรัฐ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


นายเกษม กิจปรีชา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


นายวิเชียร เกี๋ยงคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


นายประเสริฐ ประสมทรัพย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


นายวัลลภ สำเนียงล้ำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


นายนิลธนา พงษ์พนัส
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


นายเสน่ห์ แก้วมีศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายประทีป วิชาพร
พนักงานสูบน้ำ


นายอชิตพล จันนาเมือง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวญานี จำลอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประดุงศักดิ์ ผงสุข
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล


นายสุพจน์ ยอดมาลี
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล


นายสิทธิโชค นิยมวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล


นายขัตติยะ ยงจิรกุลพงศ์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล


นายอรรถพล พรหมฉิน
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล


นายรังษิวุฒิ ชินสืบ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล


นายอรรถวุฒิ โลกานิตย์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล


นางสาวณิชนันท์ บัวแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล


นายรังสฤษดิ์ รจนากูล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


นายตรีเพชร ตั้งแต่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


นายชาญยุทธ อ่องสิทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


นายวิทยา ใหลอ่อน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


นายเวชชัยยันต์ นพสันเทียะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


นายมานิต ภาคจิตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


นายสุวัฒน์ กิจปรีชา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


นายอภิชัย เชื้อชิต
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


นายการะเกด เพียรพิทักษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


นายพีรพัฒน์ บุญธรรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


นายเพิ่มศักดิ์ ค้าผล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


นายธรรมรินทร์ ดิษธรรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายอุทัย แก้วสอนดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายนพดล หนูงาม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายคำรณห์ เวชกรรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายจำรัส สุขสำราญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายชัยยันต์ คำชมภู
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายสมพงษ์ วงษ์ธรรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายภักดี อริยบุตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายคงศักดิ์ ชูจิตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายเลิศชาย อ้อมเขต
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายวิมล กุลรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายสมชาย อับดุล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายธารา คงรอด
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายอำนาจ โพพินิจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายพิพัฒน์ งามกิจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายเกียรติศักดิ์ ชุมพล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายอัศวิน บุญล้อม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายสุพงศ์ ทองเกิด
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายธนพัต สุนทร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายธวัญชัย อนันตศรี
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญสม ทะนารี
พนักงานขับรถยนต์


นายธนวัฒน์ พงษ์พนัส
พนักงานขับรถยนต์


นายอดิศร พานิชกิจ
พนักงานขับรถยนต์


นายวิสุทธิ์ สุนทรภัทรชารี
พนักงานขับรถยนต์


นายธนศักดิ์ เพชรแก้ว
พนักงานขับรถยนต์