ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองช่าง
หน้าที่และความรับผิดชอบกองช่าง
16 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ กองช่าง 5,693 อ่าน


1. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้
- แผนงานโครงการประจำปี
- งานผังเมืองรวมจังหวัด
- งานสำรวจ - ออกแบบก่อสร้างทาง , สะพาน
- งานสำรวจ - ออกแบบอาคารและแหล่งน้ำ
- งานเขียนแบบ, ทาง, สะพาน, อาคาร และแหล่งน้ำ
- งานวิเคราะห์ - วิจัยและทดสอบวัสดุ
- งานประมาณราคา
- งานข้อมูลทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้

- งานควบคุมและตรวจสอบอาคารทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
- งานควบคุมการก่อสร้างทางสะพานและแหล่งน้ำ
- งานประปาชนบท
- งานสัมปทานขนส่ง
- งานตลาดและลานค้าชุมชน
- งานขุดเจาะและซ่อมบำรุงบ่อบาดาล
- งานควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และอื่น ๆ
- งานอื่น ๆ เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้

- งานสุขาภิบาลและสาธารณูปโภค
- งานอาคารสถานที่
- งานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึก ร่วมในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนในท้องถิ่น- งานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
- งานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลรวม
- งานอนุญาตขุดเจาะและใช้น้ำบ่อบาดาล
- งานจัดทำแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานกิจการอาสาสมัคร
- งานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- งานฟื้นฟูสภาพพื้นที่
- งานสนับสนุนและบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายเครื่องจักรกล มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงาน ในฝ่าย ดังนี้

- งานวิศวกรรมและเครื่องจักรกล
- งานจัดหาอะไหล่และเบิกจ่าย
- งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ
- งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
- งานควบคุมยานพาหนะเครื่องจักรกล
- งานต่อทะเบียนยานพาหนะ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย