ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองช่าง
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง
16 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ กองช่าง 6,021 อ่าน
กองช่าง || หน้าที่และความรับผิดชอบ || ฝ่ายสำรวจและออกแบบ || ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม || ฝ่ายเครื่องจักรกล || งานธุรการ

นายไพฑูรย์  จันทนสิน
นายช่างโยธาอาวุธโส รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
 

 


นายธีระเดช  เจริญประเสริฐ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาวชมภูนุช  บุตรวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 
น.ส.ธนพร  ทิวัตถ์วรานันท์
คนงาน


นางสาวอำนวย  ศรีนารา
คนสวน 


          

น.ส.สุภัทรา  อยู่บรรยงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     

นายวสันต์  ล้วนรัตน์
ครูอาสาพัฒนากีฬา
 

                   
            


             
           

    นายธรรมรัตน์  พัฒนวรพันธุ์
     ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 
 นายประจักษ์  ทรัพย์จันทร์ 
 คนงาน


 
นายประวิทย์  วัดน้อย
คนสวน

 
นายพยับ พันรอด
คนงาน


นายสืบพงษ์ วิมลภักดิ์
คนงาน


นายประกิจ บริบูรณ์
คนสวน


นางสาววันดี แพทย์รังษี
คนสวน