ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองคลัง
หน้าที่และความรับผิดชอบกองคลัง
16 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ กองคลัง 6,657 อ่าน
บุคลากร || หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้
- งานรับเงิน นำส่งเงิน เก็บรักษาเงินทุกประเภท
- งานการจ่ายเงินและตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน
- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
- งานควบคุมงบประมาณรายจ่าย และจัดเก็บ ทำทะเบียน
- งานจัดทำเช็ค และจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
- งานจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- งานหักภาษีเงินได้ และนำส่งสรรพากร
- งานสวัสดิการต่าง ๆ
- งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินยืม และอื่น ๆ
- งานบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และบำนาญ (ครู)
- งานสหกรณ์ออมทรัพย์ และงานสวัสดิการของข้าราชการ และลูกจ้างที่สถาบันการเงินให้สิทธิ
- งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
- งานสารบรรณ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบัญชี มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้

- งานจัดทำบัญชี และทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
- งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน
- งานการจัดสรรเงินรายได้ตามกฎหมาย
- งานจัดทำงบรายงานประจำเดือน ประจำปีและงานอื่น ๆ
- งานจัดทำรายรับจริง – รายจ่ายจริง และเงินเหลือจ่ายตกเป็นเงินสะสมประจำปี
- งานจัดทำตรวจสอบ และนำส่งเงินสะสม กสอ.
- งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
- งานสถิติการคลัง
- งานเก็บรักษา และเบิกจ่ายแบบพิมพ์
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้

- งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ
- งานซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ
- งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน
- งานควบคุม ตรวจสอบ การรับจ่ายพัสดุ
- งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
- งานการรายงานผลการติดตามการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินงบประมาณของส่วนกลางที่จัดสรรให้
- งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้
- งานจัดเก็บรายได้ของ อบจ. ทุกประเภท
- งานเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
- งานจัดทำประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม
- งานตรวจสอบ จัดทำทะเบียนบัญชีที่อยู่ในเกณฑ์ชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม
- งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีและ ค่าธรรมเนียม กรณีไม่มาชำระภายในกำหนด
- งานประสานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบ , ไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
- งานประสานการวางแผนจัดเก็บรายได้และ แก้ไขอุปสรรคในการจัดเก็บ
- งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ เร่งรัดรายได้
- งานจัดทำระบบข้อมูลชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม
- งานศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้ของ อบจ.
- งานดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
- งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึด อายัด และ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย