ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลอบจ.
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
15 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ ข้อมูลอบจ. 48,407 อ่าน
 

 นายธนภณ กิจกาญจน์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

 

นายคมจักร  ถาวรวิริยะนันท์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 
 
 
 
นางจิตฤทัย  จริยาธนาวุฒิ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 
 
                                                                                               
                                                                                                 นายเสวก  วินิจิตร์             
                                                                         ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี                                        
                                                                                               
                                               
                                                                                               
                                                                                                 นายประพันธ์  จึงสกุลวัฒนา             
                                                                         ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี                                        
                                                                                               
                                               
                      


นายกิตติ  กันทรวิชัยวัฒน์ 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี


นายสันติ  อารามเวศย์วงศ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

  
นายธีระพันธ์  เจริญสิทธิ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

                
 
  นายสมชาติ  ประสมเพ็ชร์
    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
  
      นางสุมาลี  รัตนจริยา
           รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 
                    
                
-ว่าง-

     รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี