ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลอบจ.
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
15 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ ข้อมูลอบจ. 43,375 อ่าน
 

 นายธนภณ กิจกาญจน์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

 

นายคมจักร  ถาวรวิริยะนันท์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 
 
 
 
นางสาวปวีณา  จริยฐิติพงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 
 
                                                                                               
                                                                                                 นายเสวก  วินิจิตร์             
                                                                         ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี                                        
                                                                                               
                                               
                      
  
นายอุลิศ  สุจิระสกุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายกิตติ  กันทรวิชัยวัฒน์ 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี


นายสันติ  อารามเวศย์วงศ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

                
 
  นายสมชาติ  ประสมเพ็ชร์
    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
  
      นางสุมาลี  รัตนจริยา
           รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 
                    
                
-ว่าง-

     รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี