ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานปลัด
บุคคลากรสำนักปลัด อบจ.
24 มี.ค. 2554 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด 35,859 อ่าน
บุคลากร || หน้าที่และความรับผิดชอบ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด           

                    นายสมชาติ    ประสมเพ็ชร์          
       ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

     

                                                                                                                           - ว่าง -
                                      
                                           นางสุมาลี  รัตนจริยา                                                                
                             รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี                                    รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  

                                                                                                                 
                                                                                                     
                                                                                                   นายศุภวัฒน์  จัตุรัส
                                                                                นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
                                                                                    หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

        

 

 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

 

  -ว่าง-

 

     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวนภัสสรณ์  ธนาพรวรญาทัศน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวทาริกา สุขสำราญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวฐิตาภา กลีบสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวกนกพรรณ แสนเสน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนายพชร สมัครสมาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวชิโนรส  สุวรรณโชติ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายชัยกร  ลับเหลี่ยม
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 
นางสาวภัทราพร  ประชุมกุล
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายปริยวิศว์  ไชยประสูตร
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

  
นายสุกฤต  สกุลโรมวิลาส
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 นายทรงวิทย์  ผลพุฒ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นางสาวพัชรา  แซ่ออน
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
           

นายเขมศักดิ์  สุขสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์


นายอภิสิทธิ์  พร้อมเพรียง
พนักงานขับรถยนต์

 

  
นายสุริยา  เขียวโสภา
พนักงานขับรถยนต์


นายจุติพงศ์ สังข์สีแก้ว
พนักงานขับรถยนต์

           

นางสาวทาริกา  คณะดี
บริกร


นางสาวรุ่งนภา  บุญนากร
บริกร


นางสาวพิสมัย หารไชย
บริกร


นางสาวชญาดา น้อยเมล์
บริกร


นางสาวมณฑาทิพย์ ศิลป์ศร
บริกรนายชนินทร์  ศรีคงรักษ์
ภารโรง


นายอรัญ อตัญที
พนักงานขับรถยนต์


นายชวลิต สุขภาคกิจ
พนักงานขับรถยนต์ 
  นางสาวชาลินี พรตเจริญ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
 

นางสาวปิยชนก สุนทรหงส์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนายอนุชา อัศวภูมิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางสาวศิวพร  ผาดไธสง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

  
นางสาวปาณิสรา  ตั๊นงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                      
นางสาวประภาพร  ศิลปกิจจานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

    
       นายทรงพล ชำนาญชล     
 ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

               
            
            
            
            
            
           

 
 

 
นายศุภวัฒน์  จัตุรัส
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

 
   นายศุภวัฒน์  จัตุรัส   
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
นายอนุสรณ์  เจริญศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวนิชาภา พันโนลิด
นิติกรปฏิบัติการ


นางศศิธร  พัฒณธัญญา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

   
นายวราเทพ  รัตนแสนยากร
ผู้ช่วยนิติกร