ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานปลัด
บุคคลากรสำนักปลัด อบจ.
24 มี.ค. 2554 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด 39,312 อ่าน
บุคลากร || หน้าที่และความรับผิดชอบ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด           

                    นายสมชาติ    ประสมเพ็ชร์          
       ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

     

                                                                                                                           - ว่าง -
                                      
                                           นางสุมาลี  รัตนจริยา                                                                
                             รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี                                    รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  

                                                                                                                 
                                                                                                     
                                                                                                   นายศุภวัฒน์  จัตุรัส
                                                                                นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
                                                                                    หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

        

 

 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

 

  -ว่าง-

 

     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวนภัสสรณ์  ธนาพรวรญาทัศน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนางสาวอนงค์นาถ ฉอ้อนจังหรีด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนางสาวสาวิตรี บัวละออ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวทาริกา สุขสำราญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวฐิตาภา กลีบสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวกนกพรรณ แสนเสน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนายพชร สมัครสมาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายชนินทร์  ศรีคงรักษ์
ภารโรง

นางสาวชิโนรส  สุวรรณโชติ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวพัชรา  แซ่ออน
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายชัยกร  ลับเหลี่ยม
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 
นางสาวภัทราพร  ประชุมกุล
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายปริยวิศว์  ไชยประสูตร
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

  
นายสุกฤต  สกุลโรมวิลาส
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 นายทรงวิทย์  ผลพุฒ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

           

นายเขมศักดิ์  สุขสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์


นายอภิสิทธิ์  พร้อมเพรียง
พนักงานขับรถยนต์

 


นายจุติพงศ์ สังข์สีแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายชวลิต สุขภาคกิจ
พนักงานขับรถยนต

นางสาวทาริกา คณะดี
บริกร


นางสาวชญาดา น้อยเมล์
บริกร


นางสาวมณฑาทิพย์ ศิลป์ศร
บริกร 
  นางสาวชาลินี พรตเจริญ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
 

นางสาวอริยาภรณ์ คงบุรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนางสาวปิยชนก สุนทรหงส์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนายอนุชา อัศวภูมิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนางสาวกนกพร สุขสอาด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนางสาวกุลธิดา สืบสิงห์
นิติกรปฏิบัติการนายมนตรี พรเจริญสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการนายแก่นนภา มะโนมัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการนางสาวศิวพร ผาดไธสง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไปนางสาวพิมพิสุทธิ์ ยมภักดี
ผู้ช่วยนิติกรนางสาวเบญจวรรณ ขันรัฐบาล
ผู้ช่วยนิติกรนายทรงพล ชำนาญชล
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 
 

 
นายศุภวัฒน์  จัตุรัส
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

 
   นายศุภวัฒน์  จัตุรัส   
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวนิชาภา พันโนลิด
นิติกรปฏิบัติการนายนฤพนธ์ อินทรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการนางศศิธร  พัฒณธัญญา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

   
นายวราเทพ  รัตนแสนยากร
ผู้ช่วยนิติกร