ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานปลัด
หน้าที่ความรับผิดชอบสำนักปลัด
28 มี.ค. 2554 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด 4,182 อ่าน


มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานติดตามผู้บังคับบัญชา
- งานการประชุม
- งานประชาสัมพันธ์
- งานธุรการ งานสารบรรณ จัดทำคำสั่งประกาศ
- งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น
- งานราชการทั่วไป
- งานรัฐพิธี งานพิธีต่าง ๆ
- งานรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย และงานแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ ของ อบจ.
- งานควบคุมสาธารณูปโภค สาธารณูปการของสำนักงาน อบจ.
- งานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของสำนักปลัด อบจ.
- งานสนับสนุนที่มิได้กำหนดหน้าที่เป็นของกองหรือส่วนราชการใดใน อบจ. โดยเฉพาะ
- งานพัสดุและทรัพย์สิน งานเบิกจ่าย งานงบประมาณของสำนักปลัด อบจ.
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงาน ในฝ่าย ดังนี้
- งานการเจ้าหน้าที่ การบรรจุ การแต่งตั้ง ทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
- งานจัดทำโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังข้าราชการและพนักงานจ้าง
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้าง
- งานโอน ย้าย เลื่อน ปรับตำแหน่ง ลาออกของข้าราชการและการสรรหาตำแหน่งบริหารที่ว่าง
- งานสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
- งานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบจ.
- งานส่งเสริมและการพัฒนาบุคลากร
- งานเกี่ยวกับประกันสังคม
- งานพิจารณาความดีความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
- งานวินัยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
- งานเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.
- งานการประชุม ก.จ.จ. จังหวัดจันทบุรี
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้
- งานนิติการ งานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา
- งานตราข้อบัญญัติ อบจ. ที่มิใช่ข้อบัญญัติ งบประมาณ
- งานกิจการพาณิชย์
- งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบจ.
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
- งานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีละเมิดตามข้อบัญญัติ
- งานติดตามผลดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับ อบจ.
- งานประสานกับพนักงานอัยการจังหวัด
- งานวิชาการด้านกฎหมาย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม อันดีของประชาชน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย