ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
หน้าที่ความรับผิดชอบกองส่งเสริม
28 มี.ค. 2554 ประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3,626 อ่าน

1. ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี
- งานส่งเสริมพัฒนาองค์กรประชาชน
- งานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา
- งานส่งเสริมสนับสนุนลานกีฬาชุมชน
- งานส่งเสริมสนับสนุนงานนันทนาการพัฒนา คุณภาพชีวิตแก่ประชาชน
- งานถ่ายโอนสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี
- งานด้านบริหารงานบุคคลของกองฯ
- งานธุรการ งานสารบรรณและการเบิกจ่าย ของกอง
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม อันดีของประชาชน
- งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคง ในชีวิต
- งานส่งเสริมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น
- งานส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติดทุกรูปแบบ
- งานส่งเสริมความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน
- งานส่งเสริมช่วยเหลือด้านวิชาการแก่กลุ่ม อาชีพต่าง ๆ
- งานส่งเสริมตลาดกลางผลไม้ของจังหวัด
- งานส่งเสริมขยายการตลาดให้กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครัวเรือน
- งานส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์
- งานส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาคุณภาพบรรจุภัณฑ์
- งานสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ
- งานพัฒนาอาชีพในระบบเศรษฐกิจพอเพียง
- งานส่งเสริมการตลาดสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
- งานฟื้นฟู รักษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- จัดตั้งกองทุนหมุนเวียน
- งานนโยบายและแผนพัฒนาของกองฯ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายการศึกษาและสาธารณสุข มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้
- งานศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ
- งานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึก ร่วมในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
- งานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
- งานส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาและวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น
- งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
- งานสร้างเสริมสุขภาพอนามัย
- งานส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ
- งานพัฒนากิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัคร สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
- งานส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย