ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองแผนและงบประมาณ
หน้าที่ความรับผิดชอบของกองแผนและงบประมาณ
4 เม.ย. 2554 ประชาสัมพันธ์ กองแผนและงบประมาณ 13,498 อ่าน


1. ฝ่ายนโยบายและแผน  มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้

   - จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

   - จัดทำแผนพัฒนาสามปี

   - งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

   - งานการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด/อำเภอ

  -  การจัดทำแผนการดำเนินงาน

  -  งานธุรการ

  -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้

  - จัดทำงบประมาณประจำปี / เพิ่มเติม (ถ้ามี)

  - การดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  (เฉพาะภายในกอง)

  - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

  - การโอนงบประมาณ

  - การใช้เงินสำรองจ่าย

  - งานพัสดุ

  - งานเบิกจ่าย

  - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายติดตามและประเมินผล  มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย ดังนี้

  - การติดตามและประเมินผลแผนงาน /โครงการ

  - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ

  - งานบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

  - งานบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการในระบบติดตามและประเมินผลของศูนย์ข้อมูลการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย