ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองกิจการสภา อบจ.จันทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4 เม.ย. 2554 ประชาสัมพันธ์ กองกิจการสภา อบจ.จันทบุรี 7,948 อ่าน


1.  ฝ่ายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย  ดังนี้

-  จัดทำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-  งานกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการประชุม  การตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2.  ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย  ดังนี้

-  การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภา ฯ

-  การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ฯ

-  งานระเบียบและทะเบียนประวัติตลอดจนสิทธิ  สวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-  งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

3.  ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย  ดังนี้

-  งานประชาสัมพันธ์กิจการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปกครองท้องถิ่น

-  งานธุรการ งานจัดทำแผนพัฒนา งานเบิกจ่าย  งานพัสดุและทรัพย์สิน งานบริหารงานบุคคลของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-  งานประสานงานระหว่างกอง

-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

-  งานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-  งานประชุมของคณะกรรมการฯ

-  การจัดทำระเบียบวาระการประชุม