ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลอบจ.
วิสัยทัศน์ และ นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
3 พ.ค. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลอบจ. 4,221 อ่าน

วิสัยทัศน์

        "พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง  พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

          1.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม จะดำเนินการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง โดยให้ความสำคัญกับการศึกษา  การกีฬา การสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา     ท้องถิ่น การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

                        1.1การศึกษา โดยการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง  เพิ่มความรู้  ความสามารถแก่บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง

                               1.2การกีฬา  จะดำเนินการพัฒนาการกีฬาควบคู่การศึกษา โดยใช้เยาวชนเป็นศูนย์กลาง  พัฒนาการกีฬาในระดับท้องถิ่น  และใช้เครือข่ายประชาชน  ตำบล  อำเภอเป็นเป้าหมายพัฒนากีฬาเพื่อการท่องเที่ยว  รวมถึงการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

                               1.3การสาธารณสุข  จะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง  เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพอนามัย  รวมถึงการเฝ้าระวังโรคภัยต่างๆ ให้แก่บุคลากรด้านการสาธารณสุข  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาพืชสวนสมุนไพรไทย 

                              1.4การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจะส่งเสริมบทบาทสตรี และผู้สูงอายุรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เพิ่มบทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการหมู่บ้านเพื่อสร้างเกาะคุ้มกันให้ชุมชนเข้มแข็ง  พัฒนาเครือข่ายเด็ก  เยาวชน  ภาคประชาชนให้มีจิตสำนึกรักษ์ชุมชนและเป็นผู้นำในการทำความดีต่อสังคมสนับสนุนองค์กรอาสาสมัครต่างๆ ที่ทำคุณประโยชน์ให้สังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

                                 1.5ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                      1.6การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เน้นการเสริมสร้างกิจกรรม  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ จะดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและขยายโอกาสให้กับประชาชนตามแนวเศรษฐกิจ  พอเพียง

                                       2.1ด้านผลิต โดยจะผลักดันจังหวัดจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายสินค้าการเกษตรและอาหารของภูมิภาค เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการดำเนินการเกษตรอินทรีย์อย่างทั่วถึง และส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มช่องทางการเพิ่ม  รายได้ในครัวเรือน

 

                                      2.2ด้านน้ำ จะแก้ปัญหาและสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

 

                                       2.3ด้านอัญมณี เน้นการส่งเสริมการผลิตและการจำหน่ายในธุรกิจ     อัญมณี

                                      2.4การท่องเที่ยว จะส่งเสริมกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี  ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี

                                      2.5โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ จะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการกระจายผลผลิตและการท่องเที่ยว

                3.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  ดังนี้

                                         3.1รณรงค์ปลูกจิตสำนึกประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งการรักษาความสะอาด  และการป้องกันปัญหามลภาวะต่างๆ

                                       3.2เร่งสร้างความสมดุลทางธรรมชาติโดยการฟื้นฟูและเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อลดภาวะโลกร้อน  ได้แก่

                                                  3.2.1การคืนความชุ่มชื้นสู่ธรรมชาติทั้งพื้นที่ป่าบกและป่าชายเลน 

                                                  3.2.2การสร้างสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศน์ทางทะเล