ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินงานเชิงรุกด้านสุขภาพ อำเภอขลุง เพื่อเพิ่มทักษะในการดำเนินงานสร้างสุขภาพของตนเองและชุมชน
25 ก.ค. 2555 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,649 อ่าน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินงานเชิงรุกด้านสุขภาพ อำเภอขลุง ณ ห้องประชุมร้านอาหารวังปู อำเภอขลุง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอขลุงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินงานเชิงรุกด้านสุขภาพในครั้งนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาทีมงานและเพิ่มทักษะในการดำเนินงานสร้างสุขภาพ เน้นให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพ มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพตนเองและคนใกล้ชิด ให้ประชาชนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองทางสุขภาพได้อย่างแท้จริง สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ ตลอดจนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการจัดการวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชนให้มากขึ้นซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2555 โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขจากทุกตำบลในเขตอำเภอขลุงเข้าร่วมรับการอบรม โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในด้านการดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชน จากสาธารณสุขอำเภอขลุง การเสวนากลุ่มเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดในชุมชน โดยทีมวิทยากรจากกองร้อยตระเวนชายแดนที่117 การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ การป้องกันและปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคในกลุ่มเมตาบอลิค โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลขลุง