ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมวางระบบส่งน้ำสปิงเกอร์ เพื่อปรับปรุงระบบส่งน้ำในศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
5 มี.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,565 อ่าน

วันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำผังรวมและปรับปรุงแผนแม่บทศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมวางท่อน้ำ PVC ในการปรับปรุงระบบส่งน้ำในเนื้อที่ 37 ไร่ ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี หลังจากที่ผ่านมาคณะทำงานผังรวมและปรับปรุงแผนแม่บทศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี ได้มีการสำรวจพื้นที่และจัดทำผังการปลูกไม้ผล รวมถึงแผนการพัฒนาศูนย์พัฒนาไม้ผลฯไปแล้ว ครั้งนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมวางท่อ PVC ขนาดความกว้าง 3 นิ้วและ 4 นิ้ว เพื่อสร้างระบบส่งน้ำ สปิงเกอร์ รองรับการปรับปรุงพื้นที่ของการเพาะปลูกพันธ์เงาะและพันธุ์ทุเรียน ในพื้นที่จำนวน 37 ไร่ สำหรับความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรีครั้งนี้ เพื่อให้เป็นศูนย์ศึกษาด้านการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ รวมถึงส่งเสริมการผลิตให้สามารถจำหน่ายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนขยายผลให้ราษฎรนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และให้ศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของประชาชนทั่วไปอย่างสมบูรณ์