ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการอบรม เพื่อสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์และความร่วมมือเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560(กิจกรรมที่ 2) การแข่งขันกีฬาประชาชน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี
9 ธ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 910 อ่าน

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. นายสุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมนายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม เพื่อสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์และความร่วมมือเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560(กิจกรรมที่ 2) การแข่งขันกีฬาประชาชน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี โดยมีจัดแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ กระตุ้นให้ทุกคนมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความรักความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ และรู้จักการวางแผนร่วมกัน สร้างความปรองดอง-สมานฉันท์ กระชับมิตรระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสตรีอาสา ทหาร ตำรวจ และประชาชน