ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี และสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการอบรมสัมมนาวันคนพิการสากล ครั้งที่ 16 \"คนพิการใต้ร่มพระบารมี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน\"
20 ธ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 607 อ่าน

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาวันคนพิการสากล ครั้งที่ 16 "คนพิการใต้ร่มพระบารมี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสัมมนาให้คนพิการได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์กรคนพิการทุกระดับ ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนและความบันเทิงในการชมการแสดงต่างๆ ที่จัดขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการผ่อนคลายให้กับคนพิการและบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมงาน ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน พึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว สังคม เพื่อให้บุคคลภายนอกครอบครัวมีความรู้สึกและเข้าใจในคนพิการมากขึ้น โดยทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับทางสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้ในการจัดงานครั้งนี้