ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่าวนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอมะขาม จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอมะขาม ประจำปี 2560
9 ก.พ. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 741 อ่าน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมศูนย์พัฒนา มสธ.จังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอมะขาม ประจำปี 2560 โดยมี นายยงยุทธ อิ่มผ่อง ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอมะขาม กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในมาตรฐานสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินงานสาธารณสุข และปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชนและท้องถิ่น เนื่องจากกำลังหลักสำคัญ ของการบริการด้านสาธารณสุข คือ กลุ่ม อสม. โดยมีบทบาทสำคัญในการเป็นแกนนำ ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายการจัดการดูแลของคนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ยามเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพในเบื้องต้น สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอมะขาม