ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด “ท้องถิ่นขลุงเกมส์” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
3 เม.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 765 อ่าน

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด “ท้องถิ่นขลุงเกมส์” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ณ บริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายกนก เติมธนสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 2 อำเภอขลุง นายบุญเลิศ ปราศราคิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 3 อำเภอขลุง คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอขลุงทั้ง 12 แห่ง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอขลุง และประชาชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท ได้แก่กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติดระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอขลุง ส่งเสริมให้คณะผู้บริหารและพนักงานใช้เวลาว่างออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และเพื่อเป็นการเพิ่มความสัมพันธไมตรีอันดีงามระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรักความสามัคคีอีกด้วย ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้แบ่งทีมการแข่งขันกีฬาออกเป็น 2 โซน ได้แก่ โซนทะเล ประกอบด้วย เทศบาลเมืองขลุง เทศบาลตำบลเกวียนหัก เทศบาลตำบลวันยาว เทศบาลตำบลบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน และทางด้านโซนภูเขา ประกอบด้วย เทศบาลตำบลตกพรม เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เทศบาลตำบลซึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส