ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี กิจกรรม \"การอบรมพร้อมศึกษาดูงานเชิงคุณภาพของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองจันทบุรี\"
24 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 769 อ่าน

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี กิจกรรม "การอบรมพร้อมศึกษาดูงานเชิงคุณภาพของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองจันทบุรี" โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธีรพงษ์ คำรอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 3 อ.เมืองจันทบุรี และนายวีรภัทร์ กีรติโภฌานันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 5 อ.เมืองจันทบุรี คณะกรรมการ และสมาชิกชมรมพัฒนาสตรีอำเภอจันทบุรี จำนวน 90 คน เข้าร่วม ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 350,000 บาท ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยทางสมาชิกชมรมพัฒนาสตรีอำเภอเมืองจันทบุรี จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยเน้นการศึกษาดูงานเชิงคุณภาพ อาทิ การศึกษาดูงานโครงการท่องเที่ยวเมืองมัลลิกา ชุมชนเข้มแข็ง ณ ตำบลหนองสาหร่าย และกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง อาชีพ สร้างเสริมรายได้ให้แก่สมาชิกสตรีและสามารถนำความรู้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสตรีในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน