ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาอบรม ดูงาน สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กิจกรรมที่ 1) กิจกรรมการอบรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รุ่นที่ 2 อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
11 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 690 อ่าน

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่วัดคลองพลู ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรม ดูงาน สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กิจกรรมที่ 1) กิจกรรมการอบรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รุ่นที่ 2 อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายณรงค์ ฐานธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 2 อำเภอเขาคิชฌกูฎ เข้าร่วม ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามนโยบายของรัฐบาล และพร้อมให้ความร่วมมือในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังชุมชนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับในวันนี้มีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร และแพทย์ภายในเขตอำเภอเขาคิชฌกูฏ ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมการอบรมเรื่อง ความรัก ความสามัคคี เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ โดย นาวาเอกอดิเรก อินทรวงศ์ จาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 อีกด้วย