เบอร์โทรศัพท์ภายในองค์กร

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 70 ของ /home/www/chan-pao/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

หน้าห้องผู้บริหาร

เบอร์โทรศัทพ์ โทรสาร
0-3931-9999 0-3931-9982

คลีนิคเซ็นเตอร์

เบอร์โทรศัทพ์ โทรสาร
0-3931-9999 0-3931-9982

สำนัดปลัด อบจ.

เบอร์โทรศัทพ์ โทรสาร
0-3931-9951 0-3931-9951

กองแผนและงบประมาณ

เบอร์โทรศัทพ์ โทรสาร
0-3931-9961 0-3931-9961

กองกิจการสภา อบจ.

เบอร์โทรศัทพ์ โทรสาร
0-3931-9962 0-3931-9962

กองช่าง

เบอร์โทรศัทพ์ โทรสาร
0-3931-9973 0-3931-9973

กองคลัง

เบอร์โทรศัทพ์ โทรสาร
0-3931-9960 0-3931-9960

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เบอร์โทรศัทพ์ โทรสาร
0-3931-9953 0-3931-9953

หน่่วยงานภายใน

เบอร์โทรศัทพ์ โทรสาร
0-3931-9970 0-3931-9971