ประวัติและความเป็นมา

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 70 ของ /home/www/chan-pao/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

ประวัติความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด ตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ เขตจังหวัด ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งปัจจุบันตาม พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 มาตรา 35 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากการเลือกตั้ง โดยตรงจากประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้รับการคัดเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
รูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยืนถือพระแสดาบ และพระดัชนีชี้ลงผืนดิน
หมายถึงความมุ่งมั่นในการทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ในการบัญชาการ
ขุนศึกทหารเอก เพื่อกอบกู้เอกราชและรักษาผืนแผนดิน อันอุดมสมบูรณ์ให้สืบต่อ
แก่ลูกหลาน เฉกเช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ที่สนองต่อ
พระราชปณิธานของสมเด็จพรเจ้าตากสินมหาราช ในการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อความผาสุกของประชาชน และความเจริญรุ่งเรื่องของจังหวัดจันทบุรี

สัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมายถึง สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนจังหวัดจันทบุรี
วงกลม หมายถึง การทำงานอย่างต่อเนื่อง
ภูเขา หมายถึง ความมั่นคง ความเข้มแข็ง
สีน้ำเงิน หมายถึง ความน่าเชื่อถือ
สีฟ้า หมายถึง ความร่มเย็น
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลายไทยและลายกนก หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเป็นไทย
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หมายถึง ความเป็นสากล