ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 70 ของ /home/www/chan-pao/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับในการท างาน work from home ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙